Dr LAI Ching Lung

黎青龍 醫生 HKU MED

專科

腸胃肝臟科

職銜
 • 香港大學內科學系臨床教授
 • 香港大學內科學系內科及肝病學講座教授

港怡醫院行醫權

 • 腸胃肝臟科

資歷

 • 香港大學內外全科榮譽醫學士
 • 香港大學醫學博士
 • 英國倫敦皇家內科醫學院榮授院士
 • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
 • 英國格拉斯哥皇家醫學院內科榮授院士
 • 澳洲皇家內科醫學院榮授院士
 • 香港醫學專科學院院士(內科)
 • 香港內科醫學院院士

敬請預約