Dr LAI Ching Lung

黎青龍 醫生

專科

腸胃肝臟科


港怡醫院行醫權

  • 腸胃肝臟科

資歷

  • 香港大學內外全科榮譽醫學士
  • 香港大學醫學博士
  • 英國倫敦皇家內科醫學院榮授院士
  • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
  • 英國格拉斯哥皇家醫學院內科榮授院士
  • 澳洲皇家內科醫學院榮授院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)
  • 香港內科醫學院院士