Dr Wong Cheung Lun William 20240613

Dr WONG Cheung Lun William

黃祥麟 醫生

專科

急症科

職銜
  • 急症科顧問醫生

專科服務

  • 急症科

資歷

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 愛爾蘭兒科文憑
  • 香港中文大學內科醫學文憑
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院員
  • 香港急症科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士 (急症科)
  • 卡迪夫大學實用皮膚科深造文憑
  • 香港急症科醫學院及香港中毒諮詢中心臨 床毒理學文憑

敬請預約


服務地點

24小時門診及急症室