Dr FAN Yiu Wah

范耀華 醫生

專科

神經外科

職銜
  • 神經外科名譽顧問醫生

港怡醫院行醫權

  • 神經外科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士 (腦外科)
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
  • 澳洲皇家外科醫學院院士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(外科)

敬請預約