Dr CHEUNG Tak Fai Raymond

張德輝 醫生 HKU MED

專科

腦神經科

職銜
  • 香港大學內科學系臨床教授

港怡醫院行醫權

  • 腦神經科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 香港內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)
  • 英國倫敦皇家內科醫學院榮授院士
  • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
  • 英國格拉斯哥皇家醫學院內科榮授院士

敬請預約


服務地點

診所 E(腦神經內外科門診)