Dr Chan Pak Hei 20211004

Dr CHAN Pak Hei

陳栢羲 醫生

專科

心臟科

職銜
 • 港怡醫院心臟科名譽顧問醫生
 • 香港大學內科學系名譽臨床助理教授

專科服務

 • 心臟科

資歷

 • 香港大學內外全科醫學士
 • 香港大學醫學博士
 • 英國皇家內科醫學院院士
 • 英國倫敦皇家內科醫學院榮授院士
 • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
 • 英國格拉斯哥皇家醫學院內科榮授院士
 • 香港內科醫學院院士
 • 香港醫學專科學院院士(內科)
 • 美國心臟科學院院士

敬請預約

 • 星期一至五: 0800-1800
 • 星期六: 0800-1300