Dr YAU Chung Cheung

邱宗祥 醫生

專科

內科腫瘤科

職銜
  • 香港大學內科學系臨床副教授

港怡醫院行醫權

  • 內科腫瘤科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 香港大學醫學博士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 香港內科醫學院院士(內科腫瘤)
  • 香港醫學專科學院院士(內科)
  • 英國倫敦皇家內科醫學院榮授院士