Dr Tsui Ping Tim Self Photo 2

Dr TSUI Ping Tim

徐炳添 醫生

專科

心臟科


資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
  • 香港內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)