Dr  Tan Tze Ching Photo 20211116

Dr TAN Tze Ching

陳智勤 醫生

專科

神經外科

職銜
  • 神經外科名譽顧問醫生

專科服務

  • 神經外科

資歷

  • 新加坡大學內外全科醫學士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
  • 香港外科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(外科)

敬請預約

  • 星期二: 0900-1200