Dr TAN Ping Yi, Victoria

陳萍兒 醫生

專科

腸胃肝臟科

職銜
  • 香港大學內科學系臨床副教授

港怡醫院行醫權

  • 腸胃肝臟科

資歷

  • 澳洲墨爾本大學內外全科醫學士
  • 澳洲皇家內科醫學院榮授院士
  • 香港醫務委員會執照
  • 香港內科醫學院院士
  • 香港大學哲學博士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)