Dr Ng Tsz Lam Lindy 20231005

Dr NG Tsz Lam Lindy

吳芷琳 醫生

專科

腸胃肝臟科

職銜
  • 腸胃肝臟科顧問醫生

專科服務

  • 腸胃肝臟科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 英國倫敦皇家內科醫學院榮授院士
  • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
  • 香港內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)

敬請預約

服務地點

診所 C (普通內科門診)