Dr NG Tong Yow

吳東耀 醫生

專科

婦科腫瘤科

職銜
  • 婦科腫瘤科名譽顧問醫生
  • 香港大學內科學系名譽臨床副教授

港怡醫院行醫權

  • 婦科腫瘤科
  • 婦產科

資歷

  • 新加坡國立大學內外全科醫學士
  • 新加坡國立大學婦產科醫學碩士
  • 英國皇家婦產科醫學院榮授院士
  • 英國皇家婦產科醫學院院士
  • 香港婦產科學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(婦產科)