Dr Man Ka Yun 20231205

Dr MAN Ka Yun

文家潤 醫生

專科

放射科

職銜
  • 放射科專科醫生
  • 香港大學放射診斷學系名譽臨床助理教授

專科服務

  • 放射科

資歷

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 皇家放射科醫學院院士
  • 香港放射科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(放射科)