Dr Hung Cheung Tsui 20211004

Dr HUNG Cheung Tsui

洪長錐 醫生

專科

腸胃肝臟科

職銜
  • 腸胃肝臟科名譽顧問醫生

專科服務

  • 腸胃肝臟科

資歷

  • 英國劍橋大學內外全科醫學士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
  • 英國倫敦皇家內科醫學院榮授院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)

敬請預約

  • 星期三: 1030-1300
  • 星期五: 1530-1730