Dr HO Chung Man James

何重文 醫生 HKU MED

專科

呼吸系統科

職銜
  • 香港大學臨床醫學學院內科學系臨床副教授

專科服務

  • 呼吸系統科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 香港大學醫學博士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 香港內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)
  • 英國格拉斯哥皇家醫學院內科榮授院士
  • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
  • 英國倫敦皇家內科醫學院榮授院士

敬請預約

電話: 6933 0115

服務地點

診所 G(教授專科診所)