Dr CHEUNG Ting Kin

張鼎堅 醫生

專科

腸胃肝臟科

職銜
  • 港怡醫院腸胃肝臟科名譽顧問醫生
  • 香港大學內科學系名譽臨床助理教授

專科服務

  • 腸胃肝臟科

資歷

  • 澳洲亞得雷德大學內外全科醫學士
  • 澳洲皇家內科醫學院榮授院士
  • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
  • 香港內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)
  • 香港大學哲學博士

敬請預約

  • 星期五︰ 1100-1300