Dr Cheung Man Fung Florence 20211004

Dr CHEUNG Man Fung, Florence

張文鳳 醫生

專科

病理學

職銜
  • 病理學顧問醫生
  • 香港大學病理學系名譽臨床副教授

專科服務

  • 病理學

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國皇家病理科醫學院院士
  • 英國皇家病理科醫學院榮授院士
  • 香港病理學專科學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(病理科)