Dr SINGH Gill Harinder Harry

專科

血液及血液腫瘤科

職銜
  • 香港大學內科學系臨床助理教授

港怡醫院行醫權

  • 血液及血液腫瘤科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 香港大學感染及傳染病學深造文憑
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
  • 英國格拉斯哥皇家醫學院內科榮授院士
  • 英國皇家病理科醫學院榮授院士
  • 香港內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)