Dr ROGERS Michael Scott

專科

婦產科

職銜
  • 婦產科名譽顧問醫生

港怡醫院行醫權

  • 婦產科

資歷

  • 英國皇家婦產科醫學院院士
  • 英國皇家外科醫學院院士
  • 香港婦產科學院院士
  • 英國皇家婦產科醫學院榮授院士
  • 香港中文大學醫學博士