Dr NGAN Yuen Sheung

顏婉嫦 醫生 HKU MED

專科

婦產科

職銜
  • 香港大學曹延棨基金教授(婦產科)
  • 香港大學婦產科學系講座教授及系主任

港怡醫院行醫權

  • 婦產科
  • 婦科腫瘤科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 香港大學醫學博士
  • 英國皇家婦產科醫學院榮授院士
  • 香港婦產科學院院士
  • 英國皇家婦產科學院婦科腫瘤分科認可証書
  • 香港醫學專科學院院士(婦產科)

敬請預約