Dr LEE Yim Ping, Yolanda

李艷萍 醫生

專科

放射科

職銜
  • 放射科顧問醫生
  • 香港大學放射診斷學系名譽臨床副教授

港怡醫院行醫權

  • 放射科

資歷

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 皇家放射科醫學院院士
  • 香港放射科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(放射科)