Dr IRWIN Michael Garnet

艾明高 醫生 HKU MED

專科

麻醉科

職銜
  • 香港大學麻醉學系臨床教授

港怡醫院行醫權

  • 麻醉科

資歷

  • 英國格拉斯哥大學內外全科醫學士
  • 香港大學醫學博士
  • 英國皇家麻醉科醫學院院士
  • 澳洲及紐西蘭麻醉科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(麻醉科)

敬請預約