Dr HON Hing Cheung, Edmund

韓慶璋 醫生

專科

婦產科

職銜
  • 婦產科名譽顧問醫生

港怡醫院行醫權

  • 婦產科

資歷

  • 英國倫敦大學內外全科醫學士
  • 英國皇家婦產科醫學院院士
  • 香港婦產科學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(婦產科)