Dr CHIANG Chi Leung

蔣子樑 醫生

專科

臨床腫瘤科

職銜
  • 香港大學臨床腫瘤學系臨床助理教授

港怡醫院行醫權

  • 臨床腫瘤科
  • 放射腫瘤科

資歷

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 皇家放射科醫學院院士
  • 香港放射科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(放射科)
  • 香港中文大學流行病學與生物統計學學士後文憑